Klientinformation

Pligtmæssig i henhold til advokatetiske reglers punkt 13.1 og 13.2


Information til nye klienter:

1. Den af undertegnede drevne Advokatvirksomhed er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og drives under navnet og på følgende adresse: Advokat Johan Ladegaard. Næsset 6A, 8700 Horsens.

2. Undertegnede er beskikket af Justitsministeriet, Danmark – og medlem af Advokatsamfundet.

3. Undertegnede er omfattet af pligt til at tegne en ansvarsforsikring og stille garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, dækkende alle advokatvirksomhedens ydelser – sådan ansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiavej 6,1., 2100 København Ø.

4. Advokatvirksomheden har klientkonto hos Danske Bank, Horsens.

5. Indskud her vil i tilfælde af Bankens konkurs være dækket i h.t. lov om garantiordning for indskydere og investorer, p.t. med en maksimum dækningssum, svarende til 100.000 Euro (ca. d.kr. 750.000). Dækningssummen dækker det samlede indskud i Banken og uanset om indeståendet vedrører flere klientindeståender.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsagelig ikke – erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. Euro, indtil 12 måneder efter at beløb er indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på hjemmesiden www.gii.dk, hvortil der henvises.

6. Undertegnede anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, med mindre det måtte være konkret aftalt med klienten.

7. Undertegnede er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder der særlige advokatetiske regler. De regler, der er særligt gældende for advokaterhvervet, kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

8. I tilfælde af en tvist om et senere opkrævet salær og/eller utilfredshed med undertegnedes sagsbehandling kan der klages over salærets størrelse og/eller over sagsbehandlingen til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, København K, på mailadressen: www.advokatnaevnet.dk

9. Hvis en af klienten ønsket rådgivningsopgave eventuelt kan være dækket af mulighederne for offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp vil det blive undersøgt som et led i sagsbehandlingen af den aktuelle sag.

Horsens, den 01.04.2022
Johan Ladegaard, Advokat (H)