Privatlivspolitik

En advokatvirksomhed er undergivet en lang række lovregler, herunder bestemmelser i retsplejeloven, hvidvaskloven, skattelovgivningen samt direktiver fastsat af Advokatsamfundet.
 
Efter disse bestemmelser har en advokatvirksomhed pligt til ved klientforholdets etablering at sikre sig oplysninger om dig i form af cpr. nr. samt billedlegitimation – tilsidesættes pligten vil det udløse en ikke ubetydelig bødestraf til advokatvirksomheden.
 
Du skal vide, at sådanne indsamlede oplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt – og aldrig videregivet til nogen uvedkommende 3. mand – uden dit udtrykkelige forudgående samtykke, dog undtaget tilfælde, hvor Skat, politiet eller andre offentlige myndigheder på et legalt grundlag måtte have meddelt pålæg om en udlevering.
 
Andre personfølsomme oplysninger, som under en verserende sag måtte blive overgivet advokatvirksomheden, evt. via de sagsakter, der betros din advokat, vil blive behandlet på samme fortrolige måde.
 
Personoplysninger registreres og opbevares alene i den relevante sag, der er oprettet på klientens navn.
 
Sletning af sager, og dermed af de heri registrerede personlige oplysninger, sker 10 år efter sagens afregning. Den 10-årige opbevaringsperiode følger forældelseslovens regler for skriftlige oplysninger og sker således for i 10 år efter en sags afslutning at kunne dokumentere handlinger og beslutninger, der er sket /truffet som et led i sagsbehandlingen – samt for at kunne bistå klienten, hvis der inden for 10 år efter en sags afslutning måtte vise sig behov for en genoptagelse af sagen.
 
Det vil ikke ud fra et tidsmæssigt og for klienten omkostningsmæssigt forsvarligt synspunkt være muligt at slette personlige og personfølsomme oplysninger i forbindelse med afslutningen af en konkret sag, ud fra proportions trufne overvejelser og valg.
 
Som klient har du altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er udleveret.
 
Som klient har du altid mulighed for at trække et samtykke tilbage med hensyn til udleverede personoplysninger, hvilket som oftest vil medføre, at sagsbehandlingen stoppes og sagen afregnes på det foreliggende grundlag.
 
Som klient har du endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles. Datatilsynets kontaktoplysninger er flg.: www.datatilsynet.dk.

Cookies

 

Horsens, den 01.04.2022
Johan Ladegaard, Advokat (H)